กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้ดำเนินกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ Active Learning ให้นักเรียนได้ประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและโรงเรียน ให้ผู้ปกครองและคณะครูมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การวาดภาพประกอบคำบรรยาย การให้ความรู้เรื่องประวัติวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยสืบต่อไป