ข้อมูลครู บุคลากร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นางสาวอภิญญา ถาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางอัจฉราภรณ์ ยศบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางนัฎฐนันท์ เตจ๊ะวงค์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวมยุรา เนตรสุวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางกนกพร นันต๊ะภูมิ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายทัศนัย ไชยหลาน
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวกัลยาณ์ หนูแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายธราธิป อินธรรม
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายอนันต์ศักดิ์ กองคำ
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายณัฐพล กันตีมูล
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวมัณฑนา ขันชุมภู
อื่นๆ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวเมธาวี ลุนไธสง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ