คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายนิติธร  อินธรรม                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2. พระสมบูรณ์ ขฺนติพโล                     กรรมการ ผู้แทนฝ่ายศาสนา

3. นายศรธนู  อินธรรม                       กรรมการ ผู้แทนฝ่ายองค์กรส่วนท้องถิ่น

4. นางสังวาล    ไขยสาส์น                   กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง

5. นางอัจฉราภรณ์   ยศบุญ                  กรรมการ ผู้แทนครู

6. นายทวี   แสนเมือง                        ผู้ทรงคุณวุฒิ

7. นางกัลยา   สักลอ                          กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน

8. นางสาวมะลิวัลย์  จันต๊ะนาเขต           กรรมการ ฝ่ายศิษย์เก่า

9. นางสาวอภิญญา  ถาแก้ว                  กรรมการและเลขานุการ