ทัศนศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม