ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับชื่อ – สกุลระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
1.นายจาย ตุงคบุรี2481
2นายสว่าง กรีฑาพันธ์2481
3นายศรีวัย พิพัฒน์วงศ์2485
4นายแก้ว กันธิยะ2485
5นายอุ่นเรือน ชัยศิลปิน2490
6นายสมศักดิ์ ชมเชย2502
7นายพรม ขันชุมภู 2502
8นายบุญยืน มะโนใจ2516-2517
9นายจําลอง ไชยโรจน์ 2517
10นายอรรณพ เกษร2521-2522
11นายปริญญา ไชยรินทร์2522(1 พ.ย.2522)
12นายโชติ มหายศนันท์11 พ.ย.2522-2533
13นายอนันต์ ณ บรรพต2533-2538
14นายชัยเนตร เครือจักร2538-2544(9 ต.ค.)
15นายดํารง วงศ์สถิต25 ธ.ค. 2549
16น.ส.จุฑารัตน์ วงค์หนัก29ธ.ค.2549-30ก.ย.2561
17นายยงยุทธ   แซ่อึ๊ง1 พ.ย.62 – 30 ก.ย. 2564
18นางสาวอภิญญา  ถาแก้ว1 ต.ค. 64