ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโป่งเกลือตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 โดยอาศัยศาลาวัด เป็นสถานที่เรียน มี พระจันทร์ทิพย์ คําเมือง เป็นครูสอนโดยได้ รับเงินนิยะพัตร เดือนละ 3 บาท ต่อมาพระจันทร์ทิพย์ คําเมืองได้ลาสิกขาบท ทางราชการได้แต่งตั้ง พระบุญทา คําน้อย มาดํารงตําแหน่งแทน ต่อมาพระบุญทา คำน้อย ได้ลาสิกขาบท พระพงศ์ สุดโกเลียง ได้มาทําการสอนแทน ต่อมาพระพงศ์ สุดโกเลียง ได้มรณภาพลง ทางราชการจึงแต่งตั้ง นายจาย ตุงคบุรี ครูโรงเรียนบ้านห้วยสัก มาดํารงครูใหญ่ โดยได้รับเงินเดือนจากทางราชการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2481 ทางราชการได้ นายจาย ตุงคบุรี ไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่ และต่อมามีนายมูล อะทะวง มาเป็นครูน้อย ต่อมา นายสว่าง กรีฑาพันธ์ ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านสันทรายน้อย และได้มี นายศรีวัย พิพัฒน์วงศ์ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ แทน       พ.ศ. 2485 นายศรีวัย พิพัฒน์วงศ์เเละหายบุญทา อินธรรมผู้ใหญ่บ้าน ได้ขอบริจาคที่ดินจาก นายก้อน จินตะหาเขต อำนวย 3 ไร่เศษไว้เป็นที่ ของโรงเรียน และปลูกสร้างอาคารเรียน และในปี พ.ศ. 2485 นายศรีวัย พิพัฒน์วงศ์ ได้ลาออกจากราชการ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายแก้ว กันธิยะ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ แทน พ.ศ. 2486 นายแก้ว กันธิยะได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายทองหยอด จิตเจริญ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม

พ.ศ. 2490 นายทองหยอด จิตเจริญ ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองบัว ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายอุ่นเรือน ชัยศิลปิน มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่แทน ต่อมานายอุ่นเรือน ชัยศิลปิน ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง นายสมศักดิ์ ชมเชย ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหวาย ย้ายมาดํารงตํา แหน่งครูใหญ่ แทน

พ.ศ. 2502 ทางราชการได้ย้ายหายสมศักดิ์ ชมเชยไปดํารงตําแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจำหวาย และย้าย นาย พรม ขันชุมภู ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านจำหวาย มาแทนในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2502  นายพรม ขันชุมภู พร้อมราชฎรบ้านโป่งเกลือ ได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดิน ของ นายแอ จันต๊ะนาเขต และนายอ้าย ศรีพรมมา และราษฎรร่วมกันบริจาค สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก ขนาด 4 ห้องเรียนกว้าง 8 เมตร ยาว 36 เมตร โดยทางราชการสมทบ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สร้างแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2502

พ.ศ. 2516 นายบุญยืน มะในใจ ย้ายมาดํารงตําแหน่งครูใหญ่แทน หายพรม ขันชุมภู ซึ่งย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านร่องขุ่น ต่อมา พ.ศ. 2519 ราชฎรได้บริจาคซื้อที่ดิน เพิ่มอีก 4 ไร่ เป็นเงิน 15,000( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา

พ.ศ. 2519 นายบุญยืน มะในใจ ย้ายไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่ โรงเรียน บ้านป่ารวก และ นายจําลอง  ไชยโรจน์ ย้ายมาดํารงตําแหน่งแทน ปีนี้ ได้รับงบประมาณ จากทางราชการ จํานวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ได้สร้างอาคารเรียน คอนกรีต ถึง 1 ชั้น บน ป.1 ก จํานวน 4 ห้องเรียน ทําพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ชื่อ “ อาคารรัฐประชาอุทิศ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2521 หายจําลอง ไชยโรจน์ ได้ลดตําแหน่งเป็นสายผู้สอน และ ย้ายไปโรงเรียนบ้านสันทราย นายอรรณพ เกษร ครูใหญ่โรงเรียนบ้านสันทรายย้ายมา ดํารงตําแหน่งครูใหญ่ แทนในปี พ.ศ. 2522 นายอรรณพ เกษร ได้ย้ายไปช่วยราชการ หมวดการศึกษาอําเภอเมืองเชียงราย ทางราชการได้แต่งตั้งนายปริมญา ไชยรินทร์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดํา มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่แทน ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2522

พ.ศ. 2522 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาต่อเติม อาคารที่ไม้ แบบ ชร017 ชั้นล่าง จํานวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ. 2524 ราชฎร ได้บริจาคเงินสร้างอาคารศูนย์บริการโรงเรียน จํานวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 60,000 บาท ( หกหมื่นบาทถ้วน) และทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 212,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ชวรราษฎรได้ร่วมกัน บริจาคเงินซื้อ ดินถมสนามฟุตบอล เดิมเป็นที่ลุ่มไม่สามารถเล่นกีฬาได้ และจัดสร้างประตูฟุตบอล ประตูแฮนด์บอลร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,000 บาท { เก้าหมื่นหนึ่งพันปาชาถ้วน)

พ.ศ. 2527 เดือน เมษายน นายพรม ขันชุมภู พร้อมญาติได้สร้าง เรือพยาบาล อุทิศให้ภรรยา ชื่อ นางทิพย์ ขันชุมภู งบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2527 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 43, 750 บาท ( สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/ 2526 ขนาด 5 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง

ในเดือน พฤศจิกายน 2527 ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณ จํานวน 10,000 บาท     ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างเรือนเพาะช่าง พ. 1

พ.ศ. 2528 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซม 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อซ่อมอาคารเรียน ตึกไม้แบบ ชร017 ในปี พ.ศ. 2530 ทางราชการ ได้จัดสรรงบประมาณจํานวน 40,000 บาท ( สีหมื่นบาทถ้วน) เพื่อทําการ ขุดบ่อเลี้ยงปลา แบบ สปช. ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 50 เมตร บริเวณบ่อเลี้ยงปลานี้ ได้ซื้อที่ดินจาก นายเกษม วงศ์แสนศรี่ เป็นเงิน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

พ.ศ.2532 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/ 2526 ขนาด 4 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง โดยก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532

พ.ศ.2533 นายอนันต์ ณ บรรพต มาดํารงตําแหน่งแทน นายโชติ มหายศนนท์ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 นายชัยเนตร เครือจักร อาจารย์ ใหญ่บ้านห้วยส้านพลับพลา สํานักการประถมศึกษากิ่งอําเภอแม่ลาว มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

พ.ศ. 2540 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ มาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ จํานวน 89,840 บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และในปีเดียวกัน ได้งบประมาณสร้างห้องวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา ร่วมเป็นเงิน 85,960 บาท ( แปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) และในปีเดียวกัน นายชัยเนตร เครือจักร ได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ปรับปรุงอาคารศูนย์บริหาร โดยยกพื้นให้ส่งขึ้นจากเดิม นอกจากนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณ บ่อน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรธรณี จํานวน 2 บ่อ และได้รับงบประมาณขุดดคลองข้าโรงเรียน จากองค์การบริหารส่วนตําบลดอยลาน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

พ.ศ. 2541 ได้รับบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ จากผู้ปกครองนักเรียนเพื่อก่อสร้าง ส้วมอนุบาล จํานวน 2 หลัง และสนามเด็กเล่นอีก 1 แห่ง

พ.ศ. 2542 ได้รับบริจาค วัสดุ อุปกรณ์ จากผู้มีจิตศรัทธาสร้างหอพระพุทธรูปจํานวน 1 หลัง โดยการประสานงานของคุณครูเพลินจิต เชียงแรง

มกราคม 2543 นายเลื่อน จินดาขัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตําบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยครอบครัวได้บริจาคพระพุทธรูปจํานวน 1 องค์ ไว้ที่หอพระพุทธรูป

9 ตุลาคม พ.ศ. 2544 นายชัยเนตร เครือจักร ย้ายไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และวันเดียวกัน นายดํารง วงศ์สถิตย์ ตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหลิ่งกุญชร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มาดํารงตําแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ

13 เมนายน พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้จัดผ้าป่าศิษย์เก่า ได้เงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่อง

29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นายดํารง วงศ์สถิตย์ ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ และนางสาวจุฑารัตน์ วงศ์หนัก ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอน ย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้ดําเนินการปรับปรุงอาคารรวมใจ โดยการบริจาคของชุมชน และคณะครู มีการทําบุญ เปิดอาคาร วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และรับมอบจากชุมชนพร้อมเสาธงโรงเรียน

13 เมษายน พ.ศ. 2551 ได้จัดผ้าป่าศิษย์เก่า และทําพิธีมอบรั้ว โรงเรียนที่ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา บริจาค จํานวน 212 ช่อง และประตูโรงเรียน มูลค่า 333,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีการขออนุญาตรื้อบ้านพักครู และนำเอาไปสร้างศาลา อเนกประสงค์ ที่สนามกีฬาของโรงเรียน โดย ผู้นําชุมชน และ ประมาณงบในการบริการ เป็นผู้ร่วมกันจัดทํา และรับมอบพร้อมกับ รั้วโรงเรียน 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทําบุญ รับมอบเสาธงโรงเรียน และอาคารรวมใจ ซึ่งนำสร้างโดย กำนันศรีวงศ์ จันต๊ะนาเขต ร่วมกับชุมชน โดยใช้เสาไม้สัก ของหมู่ 4ได้รับมอบ เวทีที่อเนกประสงค์ ในอาคารอเนกประสงค์ บริจาคโดยคุณครูกานดา พจน์ราบรื่น

11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และได้สร้างเรือนเพาะชํา เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

25 กรกฎาคม 2557 รับมอบถนนคอนกรีต ทางเข้าโรงเรียน ระยะทาง128 เมตร จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)และได้สร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ถูกพายุพัดเสียหายได้งบประมาณสร้างทดแทน

25 พฤษภาคม 2559 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน มอบโรงเห็ด จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

6 มิถุนายน 2558 ราชฎรร่วมกันสร้างถนนคอนกรีตด้านทิศตะวันตก ระยะทาง 142 เมตร จำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

9 เมษายน 2560 ราชฎร หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 18 ร่วมสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนถึงหน้าสุสาน ระยะทาง 90 เมตร จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

9 กุมภาพันธ์ 2561 สระว่ายน้ำสร้างเสร็จโดยความร่วมมือของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน และ ราชฎรในเขตบริการของโรงเรียน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 18 จำนวนเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

30 กันยายน 2561 นางสาวจุฑารัตน์ วงค์หนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ เกษียณอายุราชการ 1 พฤศจิกายน 2561  นายยงยุทธ  แซ่อึ๊ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ