รับการตรวจเยี่ยม ติดตาม การบริหารจัดการและกิจกรรมการเรียนการสอน

วันที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยการนำของนางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับนายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ในการตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาต่อไป