ส่งเสริมการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดยนางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ ยายตุ๋ย ไชยลังกา มาให้ความรู้และ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการทำกล้วยฉาบและข้าวแต๋น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้