English Camp 2565

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ โดยการนำของนางสาวอภิญญา ถาแก้ว ผอ.รร.บ้านโป่งเกลือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp)ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบเทศกาลวันสำคัญต่างๆที่นักเรียนควรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ผ่านกระบวนการเรียนปนเล่น ผ่านการเข้าฐานกิจกรรม 7 ฐาน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้